Geen producten (0)

Voorwaarden.

 

 

Algemene voorwaarden van racestoreandmore.com 

 

Versie geldig vanaf 01-11-2017

 

 1. Algemeen

 

 • 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van racestoreandmore.com. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van racestoreandmore.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. racestoreandmore.com behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door racestoreandmore.com  erkend.

 

1.4 racestoreandmore.com  garandeert  dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

1.5 Verzending zal geschieden door middel van het vooraf overboeken van het verschuldigde bedrag. Er kan vooraf gekozen worden voor vooruitbetaling door middel van eigen overschrijving naar het veschuldigde  bankrekeningnummer. Deze wordt aangegeven in de bevestiging na bestelling. Tevens kan er gekozen worden voor betaling van het totaalbedrag door middel van i-Deal of overschrijving via uw eigen bank.

 

1.6 Na een bestelling kan er ook voor de optie afhalen gekozen worden. Op een nader te bepalen datum en tijdstip zal het artikel opgehaald kunnen worden aan het adres van racestoreandmore.com.  Hiervoor zullen, tenzij anders afgestemd, geen verzendkosten berekend worden en dient er contant bij aflevering betaald te worden of indien anders besproken een gedeelte vooruitbetaald te zijn.

 

 1. Levering

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2.2 racestoreandmore.com   staat er voor binnen 8 werkdagen het bestelde artikel bij de koper thuis afgeleverd te hebben, echter in het kader van de regels van de koop op afstand zal racestoreandmore.com  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Ondanks alle inzet kan het zijn dat de verwachte levertijd van 8 werkdagen niet gehaald kan worden, echter streven wij hier wel naar. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

2.3 Aan de leveringsplicht van racestoreandmore.com  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door racestoreandmore.com  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

2.5 Transport en aflevering van de artikelen zal in handen van enig transporteur uit NL zijn. Zij hanteren de regel binnen 48 uur het leveringstraject gehanteerd te hebben voor elke aflevering van bestelling namens racestoreandmore.com  binnen Nederland. Aflevering van pakketpost zal geschieden op ma. t/m vr. Klant dient er rekening mee te houden dat iemand aanwezig dient te zijn om pakket te ontvangen op het aangegeven afleveradres.

 

2.6 racestoreandmore.com hanteert beperkt verzendkosten. Eventueel is racestoreandmore.com gemachtigd in bijzondere situaties pakketkosten te berekenen.

 

 1. Prijzen

 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

 

3.4 Indien artikelen worden afgenomen inclusief bedrukking, gravering, borduring dient het totaalbedrag voorafgaand aan het ingaan van de bestelling overgemaakt te worden aan racestoreandmore.com. Deze regel geldt daar het artikelen betreft inclusief bewerking en er geen risico gedragen zal worden door racestoreandmore.com . Tevens zal bij een grotere afname en een nieuwe klant gevraagd worden om vooruitbetaling. Nieuwe klant als te omschrijven door racestoreandmore.com.

 

 1. Zichttermijn / Herroepingsrecht

 

4.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@racestoreandmore.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Producten die u via deze webwinkel koopt kunnen op maat volgens de door u ingevoerde specificatieworden gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

 

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.

-goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

-items waarin een bewerking zit van één of meerdere ontwerpen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, deze betreffen maatwerk, worden op bestelling geproduceerd en kunnen deswegen niet geretourneerd worden.

-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

 4.4 Geschillen.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@racestoreandmore.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

5.Gegevensbeheer

 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij racestoreandmore.com , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van racestoreandmore.com. racestoreandmore.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. Zie onze Privacy Policy.

 

5.2 racestoreandmore.com  respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

5.3 racestoreandmore.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. De klant kan in elk geval hierop reageren deze niet meer te willen ontvangen. Dit verlangen wordt dan ingewilligd.

 

 1. Garantie

 

6.1 racestoreandmore.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

6.2 De garantietermijn van racestoreandmore.com komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. racestoreandmore.com is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan racestoreandmore.com) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan racestoreandmore.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan racestoreandmore.com  schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

6.4 Indien klachten van de afnemer door racestoreandmore.com gegrond worden bevonden, zal racestoreandmore.com naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van racestoreandmore.com en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van racestoreandmore.com) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van racestoreandmore.com  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van racestoreandmore.com  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6.5 racestoreandmore.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens racestoreandmore.com  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van racestoreandmore.com  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 1. Aanbiedingen

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt racestoreandmore.com zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden racestoreandmore.com  slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

7.4 Aanbiedingen van racestoreandmore.com  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

7.5 racestoreandmore.com kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

 

8.1 Een overeenkomst tussen racestoreandmore.com  en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door racestoreandmore.com  op haalbaarheid is beoordeeld.

 

8.2 racestoreandmore.com  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

 

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van racestoreandmore.com  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

 

10.1 racestoreandmore.com  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van racestoreandmore.com  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

10.3 racestoreandmore.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is racestoreandmore.com  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10.4 Indien racestoreandmore.com  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

11.1 racestoreandmore.com  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Eigendom van alle door racestoreandmore.com  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij racestoreandmore.com  zolang de afnemer de vorderingen van racestoreandmore.com  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van racestoreandmore.com wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

12.2 De door racestoreandmore.com  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan racestoreandmore.com  of een door racestoreandmore.com  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin racestoreandmore.com  haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht racestoreandmore.com  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan racestoreandmore.com.

 

 

 

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen racestoreandmore.com  en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement  Alkmaar kennis, tenzij racestoreandmore.com  er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

racestoreandmore.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.